نوشته‌ها براساس برچسب

ipfix

YAF [Yet Another Flowmeter]

ابزاری جریان‌سنج است که قابلیت این را دارد تا بسته‌های داده را پردازش کرده و جریان دوطرفه‌ی مربوطه را استخراج کند.

net-flow

YAF [Yet Another Flowmeter]

ابزاری جریان‌سنج است که قابلیت این را دارد تا بسته‌های داده را پردازش کرده و جریان دوطرفه‌ی مربوطه را استخراج کند.

update

Welcome to Jekyll!

You’ll find this post in your _posts directory. Go ahead and edit it and re-build the site to see your changes. You can rebuild the site in many different wa...

yaf

YAF [Yet Another Flowmeter]

ابزاری جریان‌سنج است که قابلیت این را دارد تا بسته‌های داده را پردازش کرده و جریان دوطرفه‌ی مربوطه را استخراج کند.